REGULAMIN SERWISU

ddr.pl

ważny od 2018.05.23

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne.

Definicje.

Pojęcia użyte poniżej oznaczają:

Operator - ddr.pl.

Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://ddr.pl.

Cennik - cennik usług ddr.pl, dostępny pod adresem http://ddr.pl.

Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

Abonent - podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa:

 • usługa świadczona przez ddr.pl na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez ddr.pl w chwili jej rejestracji lub

 • usługa pośredniczenia przez ddr.pl w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Abonenta.

Umowa - zawarta pomiędzy Abonentem i Operatorem umowa o świadczenie usług.

Specyfikacja usługi - charakterystyka oferowanych i świadczonych usług przez ddr.pl.

Pakiet ruchu - wyznaczony przez ddr.pl i zawarty w specyfikacji określonej usługi limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym; w skład limitowanego pakietu ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, IMAP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.

Rejestracja usługi - wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez ddr.pl.

Autoryzowany e-mail - adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta jako kontaktowy w procesie rejestracji w serwisie ddr.pl lub podany w Panelu Administracyjnym, służący do wymiany korespondencji oraz zamawiania usług, zgłaszania reklamacji oraz otrzymywania faktur VAT za świadczone usługi.

Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia ddr.pl z góry, określony w ofercie ddr.pl; okres abonamentowy ulega zakończeniu również po przekroczeniu przez Abonenta pakietu ruchu przed upływem okresu rozliczeniowego.

Opłata abonamentowa - uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym regulaminem; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.

Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

Spam - przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa.

Środowisko programowe - system operacyjny opracowany przez Operatora opcjonalnie zainstalowany na Platformie Sprzętowej, w ramach którego skonfigurowane są funkcjonalności analogiczne do tych jakie Operator udostępnia na platformie serwerów współdzielonych.

Opieka techniczna - działania Operatora mające na celu zagwarantowanie Abonentowi poprawności funkcjonowania Platformy Sprzętowej.

Platforma sprzętowa - całość sprzętu Operatora oraz infrastruktury komunikacyjnej leżącej w gestii Operatora, a w szczególności serwerów wykorzystywanych do działania usług świadczonych Abonentowi, z wyłączeniem systemu operacyjnego serwera innego niż środowisko programowe Operatora.

Awaria - stan Platformy Sprzętowej, w którym zamówiona usługa nie jest dostępna w sieci Internet i nie jest możliwe zdalne administrowanie nią przez Abonenta, bądź stan Platformy sprzętowej oraz środowiska programowego Operatora jeśli tak przewiduje umowa, w którym zamówiona usługa działa w sposób niestabilny, co wpływa na poprawne funkcjonowanie usług świadczonych przez Abonenta lub ich składowych.

eBiuro, eSekretarka - pakiet usług biurowo-administracyjnych, przyjmowania i wysyłania korespondencji, ewidencji oraz archiwizacji dokumentów i technicznej obsługi sekretariatu w zakresie określonym w specyfikacji zamówienia.

Adres siedziby - usługa polegająca na umożliwieniu Abonentowi na podstawie umowy posługiwania się adresem Operatora dla celów rejestracji działalności gospodarczej.

Adres korespondencyjny - usługa polegająca na umożliwieniu Abonentowi na podstawie umowy posługiwania się adresem Operatora dla celów odbioru i nadawania korespondencji pocztowej w przypadku, gdy adres rejestracji działalności gospodarczej jest inny niż adres Operatora.

Obsługa korespondencji - obsługa w imieniu Abonenta wszelkiego rodzaju korespondencji i przesyłek przychodzących do Klienta na adres Operatora oraz przekazanie jej Abonentowi zgodnie ze specyfikacją usługi.

Dedykowana linia telefoniczna i/lub faksowa – linia telefoniczna i/lub faksowa z unikalnym numerem stacjonarnym przydzielanym przez Operatora do realizacji połączeń.

Wewnętrzna linia telefoniczna i/lub faksowa – linia telefoniczna i/lub faksowa z wewnętrznym skróconym numerem stacjonarnym przydzielanym przez Operatora do realizacji połączeń.

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia.

II. Zawarcie umowy.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją/zamówieniem usługi i/lub podpisaniem umowy.

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta w przypadku zapewnienia możliwości technicznych następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, o czym Abonent zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, na okres testowy do 30 dni. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Abonenta z funkcjonalnością danej usługi.

 1. Zakres świadczenia usługi w okresie testowym może zostać przez ddr.pl ograniczony, w szczególności do pakietu ruchu wynoszącego 1/24 części pakietu ruchu oferowanego w ramach danej usługi.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje, w zależności od rodzaju umowy, z chwilą jej podpisania lub wpływu na rachunek bankowy ddr.pl pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej ddr.pl zawierającej cennik i specyfikację usług, w regulaminach konkretnych usług oraz w regulaminach promocyjnych.

 1. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 21. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub czas określony, zgodnie z zapisami zawartej pomiędzy Abonentem i Operatorem umowy, regulaminu świadczenia usług lub regulaminu promocyjnego.

 1. ddr.pl jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień ddr.pl, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.

 1. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje wymagane przez ddr.pl dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

 • nazwisko i imiona,

 • numer PESEL, jeżeli Abonent jest Konsumentem,

 • pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,

 • adres zamieszkania lub adres siedziby,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

 • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.

 1. ddr.pl jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:

 • Abonent poda dane żądane przez ddr.pl niezgodnie z rzeczywistością,

 • ddr.pl uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,

 • zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych ddr.pl przez innych Abonentów,

 • zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,

 • uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem

 • Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

 1. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:

 • zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,

 • wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które ddr.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,

 • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez ddr.pl, informacji handlowych o nowych usługach ddr.pl oraz jej partnerów.

 1. Jeżeli do wykonania usługi niezbędne będzie uzyskanie jakichkolwiek licencji i zezwoleń przez Operatora, umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Abonentem będzie traktowana jako zawarta pod warunkiem zawieszającym.

III. Płatności.

 1. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy ddr.pl. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez ddr.pl. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnych 28 dni po upływie pierwotnego terminu płatności, ddr.pl jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.

 1. ddr.pl udostępnia Abonentom możliwość dokonania opłaty abonamentowej poprzez system płatności elektronicznych on-line.

 1. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego ddr.pl pełną kwotą opłaty abonamentowej. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.

 1. ddr.pl poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej na podstawie zamówienia, którego termin płatności wynosi 14 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego oraz 7 dni w przypadku zakończenia okresu abonamentowego w wyniku przekroczenia pakietu ruchu. Pakiet ruchu wygenerowany po przekroczeniu dotychczasowego limitu jest zaliczany na poczet kolejnego okresu abonamentowego.

 1. Strony ustalają, że dla potrzeb rozliczeniowych pierwszym dniem każdego okresu abonamentowego jest pierwszy dzień każdego miesiąca, zaś okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego jego dnia i pierwszego okresu abonamentowego, którymi są odpowiednio - dzień uruchomienia usługi oraz okres od dnia uruchomienia usługi do ostatniego dnia miesiąca, w którym doszło do jej uruchomienia.

 1. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, ddr.pl będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia pakietu ruchu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu ddr.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez ddr.pl z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zdanie trzecie pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

 1. Po zaksięgowaniu opłaty abonamentowej, Operator wystawia Abonentowi w ciągu 7 dni fakturę VAT i przesyła na autoryzowany adres e-mail. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody Abonenta na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną w formacie PDF.

IV. Realizacja umowy.

 1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.

 1. Abonent może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. ddr.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.

 1. Abonent nie może korzystać z usługi:

 • w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych ddr.pl przez innych Abonentów,

 • popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

 • naruszenie prywatności innych użytkowników sieci Internet,

 • w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie, lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez ddr.pl, w sposób godzący w integralność systemu informatycznego ddr.pl,

 • innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów.

 1. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.

 1. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody ddr.pl i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia pakietu ruchu - w przypadku zmiany usługi na tańszą, jak również spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej - w przypadku zmiany na usługę droższą.

 1. ddr.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. ddr.pl gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ddr.pl, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez ddr.pl informacji o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.

 1. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, ddr.pl tworzy kopię zapasową danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii, według stanu nie późniejszego niż 48 godzin przed awarią.

 1. ddr.pl gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 1. Z uwagi na ograniczenie pozostające poza wpływem ddr.pl, nie gwarantuje on pełnego funkcjonowania usługi „Informowanie o nieprzeczytanej poczcie na telefon GSM/pager", a także zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania tej usługi bez informowania o tym Abonenta.

 1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy informacji dotyczących świadczonych usług i nie wyjawiać ich osobom trzecim, o ile mogłoby to narazić którąkolwiek ze Stron na szkodę.

 1. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą ddr.pl na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.

 1. Każda ze stron jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, będących wynikiem działania siły wyższej.

 1. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

 1. Wszelka korespondencja listowa do Abonenta, powinna być kierowana na adres podany w umowie, o ile Abonent nie wskaże na piśmie pod rygorem nieważności innego adresu. Za doręczoną Abonentowi Strony uznają również korespondencję, która nie została odebrana przez Abonenta, pomimo jej wysłania na adres Abonenta wskazany w umowie lub wskazany skutecznie po zawarciu umowy, w trybie określonym w zdaniu poprzednim. W ostatnim przypadku datą doręczenie korespondencji będzie data pierwszego awiza przesyłki nieodebranej przez Abonenta.

 1. Jako obowiązujące dane kontaktowe, w tym w szczególności autoryzowany adres e-mail do korespondencji elektronicznej oraz kontaktowy numer telefonu do komunikacji telefonicznej uznaje się ww. dane wskazane w Panelu Administracyjnym usługi w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia umowy nie wpływa na pozostałe postanowienia umowy, a umowa będzie interpretowana tak, jak gdyby takie nieważne postanowienie było wykreślone. W przypadku rozbieżności pomiędzy tekstem umowy a załącznikami do niej, stosuje się postanowienia umowy.

 1. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawarcia stosownego aneksu pomiędzy Operatorem i Abonentem.

 1. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

V. Polityka prywatności.

 1. Operator zapewnia ochronę danych osobowych Abonenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowieniami regulaminów Rejestratorów domen współpracujących z Operatorem, które to regulaminy zamieszczone są w formie odnośników internetowych w niniejszym Regulaminie.

 1. Operator zapewnia poufność wszelkich danych informatycznych przechowywanych na serwerze. Oznacza to, że dane Abonenta, które mogą znaleźć się w posiadaniu pracowników Operatora podczas wykonywania czynności technicznych oraz administracyjnych na serwerze, nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim ani wykorzystywane przez Operatora dla własnych celów, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie to następuje na żądanie uprawnionego podmiotu, w sytuacjach określonych przepisami prawa.

 1. Operator nie udostępnia danych osobowych Abonentów innym podmiotom, za wyjątkiem organów państwowych posiadających uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów trzecich, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez podmiot trzeci, któremu dane są przekazywane zgodnie z polityką prywatności.

 1. Dane osobowe Abonenta obsługiwanego przez Operatora mogą być używane oraz przetwarzane przez Operatora oraz Rejestry współpracujące z Operatorem w zakresie rejestracji i obsługi danej domeny oraz w przypadku korzystania z płatności on-line przez DotPay S.A. wyłącznie do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.

 1. Operator ma prawo, w celu prawidłowego wykonania usługi, przekazać dane osobowe Abonenta przy korzystaniu z płatności on-line do: DotPay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, KRS: 0000296790.

 1. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Operatora.

 1. Operator przekazuje oraz udostępnia na stronach serwisu ddr.pl aktualne informacje o zasadach ukrywania danych osobowych określonych przez Rejestratorów domen, współpracujących z Operatorem:

 • w przypadku domen polskich (.pl): Abonent - osoba fizyczna, w procesie rejestracji domeny, wybiera, czy jego dane mają pozostać jawne czy ukryte,

 • w przypadku domen europejskich (.eu): zawsze widoczny jest jedynie adres e-mail Abonenta - osoby fizycznej,

 • w przypadku domen o rozszerzeniach .in, co.nz, .org.nz, .net.nz ukrycie danych osobowych nie jest możliwe ze względu na wymogi Rejestrów Nadrzędnych tych domen - jeżeli Abonent nie wyraża zgody na publikację danych osobowych, powinien skorzystać z innych dostępnych rozszerzeń,

 • w przypadku pozostałych domen obsługiwanych przez Operatora: dane Abonenta - osoby fizycznej są w momencie rejestracji domyślnie jawne, chyba że Abonent wyśle z autoryzowanego adresu e-mail prośbę do Operatora o ukrycie swoich danych.

 1. Operator udostępnia na stronach serwisu ddr.pl aktualne informacje o zasadach ukrywania danych osobowych określonych przez Rejestratorów domen.

 1. Zbiór danych osobowych Abonentów obsługiwanych przez Operatora jest zgłoszony do zbioru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

VI. Reklamacje.

 1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej lub pisemnej oraz określać:

 • Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

 • nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,

 • przedmiot reklamacji,

 • okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Reklamacja winna zostać przesłana z autoryzowanego adresu e-mail na adres ddr.pl - wskazany w regulaminie.

 1. ddr.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź na autoryzowany adres e-mail, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

 1. Wszczęcie procedury reklamacyjnej lub wystąpienie o karę umowną nie zwalnia Abonenta z terminowego wnoszenia opłaty abonamentowej.

VII. Rozwiązanie umowy.

 1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, upływającego z końcem miesiąca kalendarzowego, bez konieczności wskazywania przyczyny – o ile w odrębnych umowach o świadczenie usług nie zastrzeżono inaczej.

 1. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego i przed wykorzystaniem w całości pakietu ruchu, Abonent będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego lub do niewykorzystanego pakietu ruchu, przy czym dla celów kalkulacji kwoty zwracanej przyjmuje się ten element, który został zużyty w większym stopniu. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest w całości świadczona przez ddr.pl, bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen, wystawcy certyfikatu ssl.

 1. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia usług i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego.

 1. Umowa może być rozwiązana przez Operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w wypadku opóźnienia się przez Abonenta z zapłatą wynagrodzenia Operatora, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty, nie krótszego niż 3 dni, wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Rozwiązanie umowy, pod rygorem nieważności, musi nastąpić w formie pisemnej.

 1. Operator jest upoważniony do czasowego powstrzymania się od świadczenia usługi objętej zawartą umową, w przypadku gdy Operator podejmie podejrzenie o bezprawnym charakterze danych przechowywanych w usłudze hostingowej lub o bezprawnym charakterze działalności prowadzonej za pomocą świadczonych usług. Ponowne rozpoczęcie świadczenia usług będzie możliwe po złożeniu przez Abonenta wyjaśnień i dokumentów, potwierdzających legalność działań Abonenta. Poza przypadkiem określonym powyżej, Operatorowi będą przysługiwały uprawnienia określone w rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Operatora lub zgłoszenia przez inną osobę przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu w zakresie wykonywania umowy lub postępowania niezgodnego z przepisami obowiązującego prawa Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 1. Wykonywanie umowy ulega zawieszeniu jeżeli na skutek działania siły wyższej Operator nie jest w stanie kontynuować świadczenia usługi. Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwi wykonywanie usług objętych umową przez okres ponad 7 dni (ważny powód), zarówno Operator jak i Abonent mają prawo rozwiązać ją bez zachowania terminu wypowiedzenia.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej ddr.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z ddr.pl.

 1. ddr.pl może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:

 • dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

 • zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

 • zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen,

 • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

 • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

 • siły wyższej,

 • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych ddr.pl, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

 • zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen,

 • zmian formalno-organizacyjnych po stronie ddr.pl.

 1. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu ddr.pl zawiadomi Abonenta, przesyłając mu, na wskazany ddr.pl podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail treść regulaminu, (w tym obejmującą zmiany regulaminu wprowadzone przez ddr.pl) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.

 1. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://ddr.pl, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

 1. Postanowienia pkt. od 1 do 4 znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej.

 1. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

IX. Domeny.

 1. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej domeny następuje z chwilą zapłaty przez Abonenta opłaty abonamentowej na rachunek ddr.pl. Abonent jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji takiej usługi, na rachunek bankowy ddr.pl.

 1. Opłata ta służy pokryciu przez ddr.pl kosztów rejestracji domeny, stanowiąc wynagrodzenie właściwego rejestratora domen oraz pozostałych kosztów związanych z rejestracją. Przed zawarciem umowy ddr.pl zapozna Abonenta, na jego życzenie, z treścią regulaminu rejestratora domeny, w formie i w oryginalnej treści udostępnianej przez rejestratora domen. Umowa jest zawierana w odniesieniu do domen o rozszerzeniach wskazanych w cenniku ddr.pl.

 1. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Abonent udziela ddr.pl zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez ddr.pl. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Abonenta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta, ddr.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych ddr.pl.

 1. Rozpoczęcie procesu rejestracji domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Abonenta opłaty abonamentowej lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez rejestratora domen.

 1. W przypadku wystąpienia warunków technicznych, ddr.pl stworzy możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez rejestratora domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez rejestratora domen. ddr.pl ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności zawinionych przez ddr.pl.

 1. W przypadku, gdy:

 • nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,

 • w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

 • Abonent poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,

 • nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,

 • wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia lub

 • z innych, niezależnych od ddr.pl przyczyn, rejestracja jest niemożliwa, ddr.pl odmówi świadczenia usługi, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy.

 1. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. ddr.pl zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z domeny, ddr.pl będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.

 1. ddr.pl ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Abonentowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną.

 2. ddr.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,

 • rejestrację domeny w złej wierze,

 • zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,

 • dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych do domeny.

 1. ddr.pl nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną domeny, chyba, że regulamin danego rejestratora domen lub regulamin konkretnej usługi bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.

 1. Techniczne zmiany w konfiguracji domeny, w tym w szczególności wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Abonenta przed rejestratorem domen, chyba, że strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:

 • wyrejestrowania domeny,

 • odwołania zgody przez Abonenta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie ddr.pl lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen,

 • zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez ddr.pl,

 • wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy ddr.pl i Abonentem.

X. Hosting.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Abonenta usługi udostępnienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie oraz w umowie zawartej pomiędzy Abonentem i Operatorem.

 1. Udostępniony serwer dedykowany, będzie znajdował się w miejscu wybranym przez Operatora. W trakcie trwania umowy miejsce położenia serwera może ulegać zmianie, bez konieczności uzyskania zgody Abonenta, przy zachowaniu ciągłości świadczenia usługi.

 1. Po uruchomieniu serwera Abonent uzyskuje od Operatora hasła dostępu pozwalające na zdalne administrowanie i użytkowanie serwera oraz zarządzanie platformą.

 1. W ramach usługi Operator udostępni Abonentowi serwer z udostępnianym przez Operatora systemem operacyjnym bądź środowiskiem programowym Operatora. W przypadku środowiska programowego Operatora serwer będzie odpowiadał zakresem funkcjonalności dostępnych dla użytkowników hostingu współdzielonego, zgodnego z usługą Operatora funkcjonującą na platformie serwerów współdzielonych, a w szczególności zawierającej:

 • Panel Administracyjny do zarządzania usługą,

 • System obsługi poczty przez WWW,

 • Manager usług,

 • Interpretery poleceń,

 • Kopię bezpieczeństwa.

 1. Ewentualne zmiany we właściwościach usług świadczonych przez Operatora, a w szczególności charakterystyk sprzętowych będą podawane do wiadomości Abonenta z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany te nie wymagają zgody Abonenta, o ile zachowana zostaje co najmniej pierwotna funkcjonalność usługi.

 1. Udostępniony serwer nie może być wykorzystany do naruszenia prawa, w szczególności praw autorskich, lub postępowania nieetycznego, jak również w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług.

 1. Operator zobowiązuje się do utrzymywania Platformy Sprzętowej służącej funkcjonowaniu usług świadczonych dla Abonenta w zakresie określonym w umowie.

 1. Operator zobowiązuje się terminowo wykonywać wszystkie prace, o których mowa w niniejszej Umowie, służące do realizacji współpracy z Abonentem.

 1. Okres, w którym serwer dedykowany nie funkcjonuje z powodu skorzystania przez Operatora z uprawnienia do wstrzymania się ze świadczeniem swojej usługi nie jest uznawany za Awarię.

 1. Operator zobowiązuje się zapewnić Abonentowi w ramach umowy Opiekę Techniczną nad Platformą Sprzętową na poniższych zasadach:

 1. Operator zobowiązany jest do podjęcia prac zmierzających do zdiagnozowania oraz usunięcia Awarii w ciągu 120 minut. Początek biegu terminu 120 minut rozpoczyna się w momencie powiadomienia Operatora przez Abonenta telefonicznie pod numerem określonym w punkcie b. poniżej. W trakcie tego terminu Operator zobowiązany jest do przedstawienia diagnozy oraz harmonogramu działań zmierzających do usunięcia Awarii lub harmonogramu uruchomienia rozwiązań zastępczych. Operator nie odpowiada za Awarie wynikające ze zmian w konfiguracji systemu operacyjnego wprowadzone przez Klienta oraz instalacje oprogramowania własnego.

 1. Powiadomienia o występujących awariach są dokonywane przez Abonenta za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ddr.pl

 1. Powiadomienia, o których mowa w punkcie a. niniejszego ustępu powinny obowiązkowo zawierać krótki opis występującej awarii oraz podanie danych Abonenta.

 1. Operator zobowiązuje się, że numer telefonu, określony w punkcie b. niniejszego ustępu, będzie zapewniać Abonentowi możliwość powiadamiania Operatora o Awariach.

 1. O zmianie numeru telefonu, określonego w punkcie b., Operator poinformuje Abonenta za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres kontaktowy wskazany w Panelu Administracyjnym, nie później niż na 2 dni przed nastąpieniem zmiany. Zmiana jest skuteczna wobec Abonenta po upływie dwóch dni od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 1. Po usunięciu zgłoszonej przez Abonenta Awarii, Operator zobowiązany jest do poinformowania Abonenta o tym fakcie.

 1. Usuwanie Awarii nie jest warunkowane zgłaszaniem ich przez Abonenta, tj. będą one usuwane także z własnej inicjatywy Operatora, w przypadku ich zauważenia przez Operatora.

 1. Przerwy techniczne będące następstwem działań wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji, wymiany, naprawy lub konserwacji platformy sprzętowej oraz działania zlecone przez Abonenta, Operator będzie każdorazowo wykonywać w terminie uzgodnionym z Abonentem. W przypadku działań niezleconych przez Abonenta, informacja o charakterze planowanych prac, zakresie oraz czasie ich prowadzenia (data oraz godzina) zostanie przekazana na adres kontaktowy poczty elektronicznej wskazany w Panelu Administracyjnym usługi lub telefon kontaktowy. Przerwy techniczne nie wliczają się do kategorii Awarii i nie podlegają zobowiązaniom wynikającym z punktu i.

 1. Operator zobowiązuje się, że sumaryczny czas dostępności do serwera nie będzie niższy niż 99,5 % całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy sumaryczny czas trwania Awarii przekroczy 0,5 % całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym lub wystąpi brak możliwości dostępu do usług zawiniony przez Operatora i trwający ponad 24 godziny, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia Okresu Abonamentowego o jeden miesiąc.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Polityka prywatności i cookie

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


Płatności obsługuje Dotpay.pl

BetterApp / DDR.PL
ul. C.K. Norwida 47
84-240 Reda

NIP: 588-111-80-22
REGON: 366159412

)();*}